15 gode råd til at få succes med din studiegruppe

Gruppearbejde er en svær disciplin. Det ved du nok allerede. Det er helt afgørende for en succesfuld studiegruppe, at hvert gruppemedlem føler et ansvar overfor gruppen og bidrager aktivt til gruppearbejdet. Hvis du har været i en studiegruppe før, så har du måske også oplevet såkaldte free riders: andre gruppemedlemmer, der hægter sig på gruppen uden at bidrage med noget til samarbejdet. Og du har sikkert også oplevet konflikter.

 

Heldigvis findes der flere skabeloner og processer for, hvordan man skaber en god studiegruppe, og hvordan man får gruppearbejdet til at spille.

 

Det er forskelligt fra studie til studie, hvad man bruger sin studiegruppe til. På nogle studier er det en fast del af undervisningen, at man har en studiegruppe, som man måske også skal skrive en opgave sammen med. På andre uddannelser bruger de studerende studiegrupper til at læse med, diskutere stoffet fra pensum og dele notater med. På nogle studier er studiegrupper obligatoriske, og på andre er det helt frivilligt og også op til de studerende selv at danne grupperne. 

 

Hvad kan man bruge en studiegruppe til?

Der er flere fordele ved at være i en studiegruppe. I gruppen kan I støtte hinanden menneskeligt fagligt og diskutere og afprøve de teorier, I bruger på jeres uddannelse. I en studiegruppe kan I blive bedre til at samarbejde, dygtigere til at kommunikere konstruktivt og I får erfaringer med forskellige arbejdsprocesser.

F.eks. kan du gennem arbejdet i studiegruppen stifte bekendtskab med gruppedynamikker og projektledelse, og det er erfaringer, du kan trække på, når du kommer ud på en arbejdsplads, hvor der er mange forskellige typer mennesker, du skal kunne samarbejde med.

Og så kan en studiegruppe også lette det faglige arbejde på dit studie. I kan hjælpe hinanden med at forstå teorier og fagsprog. I kan lære af hinandens studieteknikker, øve fremlæggelser foran hinanden og teste hinanden i stoffet.

 

Hvad er en god studiegruppe?

Det er kun en fordel for jeres studiegruppe, hvis I ikke ligner hinanden for meget. Forskellige personlighedstyper er kun godt for jeres samarbejde, så I kan udfordre hinanden positivt og lære af hinandens måder at tænke, arbejde og studere på. 

Jeres studiegruppe udvikler sig bedst, hvis I har forskellige kompetencer. På den måde kan I sammen løse opgaver, som havde været tunge at løfte hver især. Måske en af jer er ekstrovert, målrettet og god til at træffe beslutninger. Imens er en anden introvert, eftertænksom, god til at stille spørgsmål og til at sørge for, at alle i gruppen har det godt. Og en tredje bidrager med en god energi og har mange idéer, der kommer hele gruppen til gavn. Se det kun som en styrke, hvis I kan udfordre hinanden.

 

Hvordan finder jeg en studiegruppe?

På nogle uddannelser er der obligatorisk gruppedannelse i begyndelsen af hvert semester. Andre steder skal de studerende selv stå for at finde studiegrupper. Er der på dit studie ikke en fast proces for gruppedannelse, er det en god idé at bede en af underviserne om at stå for det. 

Er der ikke en skabelon for, hvordan man danner studiegrupper på dit studie, kan du foreslå resten af din klasse eller hold, at I afsætter tid til det. Spørg hos studievejledningen på dit uddannelsessted, om de kan facilitere det, så I får en succesfuld gruppedannelse.

Du kan også danne en studiegruppe selv. Overvej hvem på dit studie, der kunne supplere dig godt. Gruppedynamikken bliver bedst, hvis forskellige personlighedstyper er repræsenteret.

Selv om det kan være fristende, så dan ikke studiegruppe sammen med dine bedste venner og veninder. En studiegruppe er et professionelt arbejdsfællesskab, og det kan være svært at lade det faglige være i fokus, hvis I også bruger meget tid sammen privat.

 

Hvor mange skal der være i en studiegruppe?

Der er ikke noget magisk tal. Men to gruppemedlemmer er tit for lidt, hvis flere personlighedstyper skal repræsenteres. Og seks medlemmer er nogle gange for mange, hvis alle skal have taletid. Samtidig kan det være en fordel at være et lige antal, så I kan arbejde sammen to og to.

 

Gruppearbejde og roller

I finder hurtigt og helt naturligt hver jeres rolle i gruppearbejdet, men fastlåste roller kan nemt komme til at skade gruppedynamikken, og derfor er det godt, hvis I er bevidste om, hvilke roller i hver især har og også snakker om og evaluerer rollefordelingen løbende.

En god idé er at sørge for, at der ved hvert møde er en facilitator, der leder mødet og sørger for, at I holder jer til dagens dagsorden. Sørg også for, der er en referent, der skriver referat og noterer, hvad I er blevet enige om, og hvilke opgaver I hver især har til næste gang, I mødes. Lad de to roller gå på skift fra møde til møde for at afprøve jer selv i forskellige roller.

 

15 gode råd til dig og din studiegruppe

1. Undgå at danne gruppe med dine bedste venner
I en studiegruppe skal I lade det faglige samarbejde styre

 

2. Forventningsafstem
Afstem jeres forventninger til hinanden og til gruppearbejdet under jeres første møde.

 

3. Find et formål
Hvad er formålet med jeres studiegruppe? Skal I skrive en opgave? Og hvilke ambitioner har I i så fald for den? Eller skal I bruge hinanden til at diskutere teksterne fra pensum løbende?

 

4. Aftal rammer for processen
Hvordan skal jeres samarbejde helt konkret foregå. Hvor? Hvornår? Hvor tit? Og hvordan?

 

5. Skriv en gruppekontrakt
Nedfæld jeres forventninger, formål og rammer på et stykke papir, I alle godkender,

 

6. Sæt struktur på jeres gruppemøder
Lav en dagsorden til hvert møde, hold jer til den og sørg for at uddele opgaver inden næste møde.

 

7. Afsæt tid til privatsnak
Bliv enige om, at de første 10 minutter af mødet kan bruges på at snakke privat. Derefter går mødet i gang, og I skal fokusere på dagsordenen.

 

8. Lad facilitatorrollen gå på skift
Skiftes til at lede møderne

 

9. Hold en god tone
Bliv enige om, at I altid taler pænt til hinanden i gruppen. Også når I er uenige.

 

10. Skriv referat
Her kan I skrive aftaler og beslutninger ned. Brug gerne et online dokument som alle har adgang til, så I har en form for fælles hukommelse samlet dér.

 

11. Sørg for at alle bliver hørt
Det er vigtigt, at ingen bliver kørt ud på et sidespor.

 

12. Evaluer jeres samarbejde løbende
Er der nogle af processerne, der skal ændres? Og hvordan har I det hver især med jeres roller?

 

13. Giv hinanden feedback
Brug jeres studiegruppe til at give hinanden konstruktiv feedback på f.eks. skriftlige opgaver.

 

14. Øv jer foran hinanden
Træn eksamensoplæg foran hinanden som en del af jeres eksamensforberedelse.

 

15. Test hinanden
Quiz hinanden i stoffet. I kan f.eks. stille hinanden spørgsmål til det emne, I skal læse om til næste undervisningsgang.

 

Hvad er en gruppekontrakt?

En gruppekontrakt er en kontrakt I sammen skriver i jeres gruppe. I gruppekontrakten skal der stå, hvilke forventninger, hvilket formål og hvilke rammer for samarbejdet, I er blevet enig om i fælleskab. Download Studybox's skabelon til gruppekontrakt.

 

Læs mere om gruppedynamikker og find værktøjer til et godt gruppearbejde i bogen Studiegrupper - samarbejde og facilitering.

 

Kilder: Studiegrupper - samarbejde og facilitering, Phabsalon.dk.