Tilbage

Professionsetiske udfordringer i socialt arbejde

Christine Hemme, Sisse Schaldemose , Christina Busk

Forfattere: Christine Hemme, Sisse Schaldemose, Christina Busk, Jens Eistrup, Rasmus Sommer Hansen , Bo Morthorst Rasmussen

Et særkende for mange socialrådgiveres arbejde er arbejdet som myndighed, der træffer afgørelser over for borgere. Afgørelserne træffes ud fra en lovgivning, der kan give anledning til etiske problemstillinger. Denne bog viser, hvordan professionsetikken spiller en vigtig rolle som redskab og vejviser i etiske refleksioner og drøftelser i en praksis, der i det daglige arbejde er kendetegnet ved høj kompleksitet, bureaukratisering og modsatrettede krav. Læseren kan spejle sin egen praksis i bogens eksempler og desuden stifte bekendtskab med konkrete metoder og praktiske greb til analyse og refleksion.

Dansk Socialrådgiverforenings professionsetik indeholder fire grundværdier: individets værdighed, social retfærdighed, professionel integritet og medmenneskeligt ansvar, som socialarbejdere må indtænke i det daglige arbejde med borgeren, når etiske problemstillinger viser sig. Bogen skærper de professionelles opmærksomhed på, hvornår der er tale om etiske problemstillinger, og hvordan man kan arbejde med disse på en bevidst måde, både som individuel udøver af faget og ikke mindst i samarbejdet med kolleger, således at etik bliver et fælles anliggende. Dog med den pointe, at det altid er i det specifikke møde med en borger, at etikken for alvor kommer til syne og viser, om den professionelle har foretaget en hensigtsmæssig etisk vurdering til borgerens bedste.

Bogen henvender sig primært til udøvere af socialrådgiver- og socialformidlerprofessionen, både de kommende og de allerede praktiserende, hvad enten disse befinder sig i et efter- og videreuddannelsesforløb eller blot interesserer sig for fagets etiske problemstillinger.