Tilbage

Natur, udeliv og science

Niels Ejbye-Ernst

Forfattere: Niels Ejbye-Ernst

Med indførelsen af nye læreplanstemaer for dagtilbud i juli 2018 blev det tidligere tema ”Natur og naturfænomener” ændret til ”Natur, udeliv og science”. Det nye tema – og ikke mindst det nytilkomne begreb ”science” – vil uden tvivl blive genstand for mange drøftelser og fortolkninger i den daglige praksis i børnehaver, vuggestuer og dagpleje i de kommende år.

Men hvorfor overhovedet denne ændring? Sigtet med denne bog er at folde det nye læreplanstema ud og give nogle bud på, hvad en natur-, en udelivs- og en sciencetilgang kan være, og hvordan de tre tilgange skal ses som en helhed. Bogen er baseret på forfatterens mangeårige forskning og udviklingsarbejde på området. Den indeholder dels en kort gennemgang af forskellige opfattelser af natur og udeliv i børnehavepædagogikken gennem tiden, dels – i bogens hovedkapitel – beskrivelser af en lang række nyere, konkrete aktiviteter og lærings- og oplevelsesforløb, hvor de tre begreber natur, udeliv og science er i spil. I bogens del 3 uddyber forfatteren de pædagogfaglige og didaktiske problemstillinger, og endelig formidler han i bogens sidste del den eksisterende forskning på området.

Natur, udeliv og science er skrevet til de studerende på pædagoguddannelsen og selvfølgelig også til alle de pædagogiske ledere og pædagoger, hvis opgave det er at omsætte det nye tema til konkret arbejde med børnene i det daglige.

Niels Ejbye-Ernst er ph.d. og cand. pæd. og er ansat som lektor ved Videncenter for pædagogik og dannelse i VIA University College. Han er desuden projektleder i Center for Børn og Natur med ansvar for projektet ”Kom med ud”.