Tilbage

Diagnoser i myndighedsarbejde

Børn og unge med autisme eller ADHD

Maja Lundemark Andersen,  Louise Bøttcher ,  Idamarie Leth Svendsen

Forfattere: Maja Lundemark Andersen,  Louise Bøttcher,  Idamarie Leth Svendsen,  Hanne Hartoft,  Morten Ejrnæs ,  Inge Storgaard Bonfils

For første gang på dansk behandles i denne bog myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.
Bogen belyser myndighedsarbejdet på handicapområdet ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler og falder i to dele.
Første del giver en introduktion til forskellige handicapforståelser, forståelsen af de berørte børn og unges udsathed, regler og love på området, betydningen af et helhedssyn samt det tværprofessionelle samarbejde i myndighedspraksis med børn og unge med de to diagnoser.
Anden del præsenterer en række analyser af myndighedsrådgivernes samarbejde med de omtalte børn/unge og deres familier, i forhold til hvordan rådgiverne italesætter sagsarbejdet, og det belyses desuden, hvordan unge og forældre oplever samarbejdet og kontakten til forvaltningen.
Bogen inddrager den nyeste forskning på området og er relevant for socialrådgiverstuderende og studerende på andre professionsuddannelser, der beskæftiger sig med disse borgere.
Den henvender sig ligeledes til studerende på en række diplom-, master- og universitetsuddannelser, der orienterer sig imod velfærds- og socialt arbejde omkring børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover retter bogen sig mod praktikere og forskere, der beskæftiger sig med denne gruppe af børn og unge og deres familier.