Tilbage

Almen undervisningskompetence

Undersøgende studier

Martha Mottelson

Forfattere: Martha Mottelson

Almen undervisningskompetence - undersøgende studier henvender sig til lærerstuderende i begyn­delsen af deres uddannelse. Den er skrevet som en grundbog til mo­dulet "Almen undervisningskompetence" og introducerer til den del af lærerarbejdet, der drejer sig om planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning.

Særligt for bogen er, at den anlægger en undersøgende tilgang til de emner, der behandles. Den lægger op til reflek­sioner, undersøgelser og diskussioner frem for at præsentere færdige svar. Bogen rummer desuden mange spørgsmål, som lægger op til overvejelser og videre udforskning af, hvordan og med hvilken faglighed man som kommende lærer kan møde arbejdets udfordringer og krav.

Tanken bag bogen er, at det vigtige studiemæssige arbejde ligger i at gøre noget med de temaer og problematikker, bogen rejser. Opgaven for læreruddannelsen og underviserne er her at strukturere og udfor­dre de studerende i deres forestående dannelsesrejse ind i professionen med pædagogiske og didaktiske teorier og begreber som ankerpunkt og inspirere dem til selv at udforske, hvad der sker i skolens undervisning, og forholde sig nysgerrigt undersøgende til skolens praksis.

Martha Mottelson er cand.mag. og ph.d. i pædagogik og ansat som lektor på Københavns Professionshøjskole, halvt i læreruddannelsen, halvt i forsknings- og udviklingsafdelingen.